Resan mot en bättre kollektivtrafik

Vi har ett mål

Det ska vara enkelt att resa med Dalatrafik. Tidtabeller, zonindelning och principen för biljettpriserna ska vara lätt att förstå. Det ska gå att bo i en del av Dalarna och arbeta eller studera i en annan. Fler ska få en rikare fritid tack vare kollektivtrafiken. De som åker med oss ska känna sig trygga när de reser. Och de ska kunna lita på att de kommer fram i tid. Bussarna ska vara hela och rena och stanna där de ska. Vi ska hälsa dem som reser med oss välkomna ombord och se till att de litar på oss.

Därför har vi startat ett gemensamt förbättringsarbete där alla som jobbar i eller med kollektivtrafiken i regionen på olika sätt kan – och måste – bidra.

Bussiga listan. 34 punkter för en bättre kollektivtrafik

Listan uppdateras med information allt eftersom vi har något att berätta. Och i punktlistan ser du om något är påbörjat (gult) och slutfört (grönt).

Punktlighet

Ej påbörjad

1. Bättre information till resenärer om vilka linjer som ansluter/väntar in varandra och var.

Ej påbörjad

2. Bytestiderna och bussarnas körtider ska ses över. Resenärer ska ha tillräckligt med tid för att kunna byta buss. Turerna ska inte bli försenade.

Ej påbörjad

3. Inga bussturer ska starta för tidigt. Alla resenärer ska vara säkra på att bussen åker när den ska.

Ej påbörjad

4. Alla turer i stadstrafiken ska ha 90 procents punktlighet.

Pågående

5. Biljettförsäljning innan påstigning ska öka. Om fler resenärer köper biljett innan de går ombord underlättar det för bussen att gå i rätt tid.

I appen kan du nu köpa alla våra biljetter, utom årskort. Infört från och med 1 mars 2024. Maskinell validering av biljetter i app är infört ombord på bussarna.

Ej påbörjad

6. Bättre samarbete vid vägarbeten och evenemang. Vid ett bättre samarbete mellan Dalatrafik, kommunerna och Trafikverket kan kollektivtrafiken prioriteras och rulla på.

Service och bemötande

Ej påbörjad

7. Dalatrafik ska öka sin närvaro på sociala medier och bli bättre på att snabbt svara på synpunkter.

Ej påbörjad

8. Ny tydligare och tillgänglighetsanpassad layout för tidtabeller tas fram.

Pågående

9. Alla bussar i linjetrafik ska ha en behaglig temperatur för resenärernas och förarnas bekvämlighet.

Kontinuerliga fordonskontroller genomförs i samarbete med trafikföretagen.

Ej påbörjad

10. Resenärer ska få rätt och tydlig trafikinformation i god tid via hemsida och app vid exempelvis trafikstörningar.

Ej påbörjad

11. Dalatrafik ska bli lättare att nå och ge återkoppling i god tid.

Pågående

12. Dalatrafik ska ha bättre dialog med resenärer och bli mer synliga vid exempelvis resecentrum och större hållplatser.

Dalatrafiks ledning och personal mötte resenärer vid flera viktiga knutpunkter runt om i länet den 30 november. Detta planeras att bli en återkommande aktivitet.

Pågående

13. Bättre underhåll av hållplatser. Alltid med korrekt och uppdaterad information.

Under vår/sommar 2024 genomförs ett projekt i syfte att förbättra standarden på våra hållplatser. Detta kommer ske med hjälp av trafikföretagen.

Trygghet

Pågående

14 Alla förare ska vara utbildade och certifierade. Nyanställda förare ska vara certifierade inom 3 månader.

Detta är ett ständigt pågående arbete. Kontroller och uppföljning sker löpande.

Pågående

15. Alla fordon ska vara hela, rena och i bra skick innan de sätts i daglig trafik.

Fordonskontroller och uppföljning av inkomna kundärenden sker regelbundet.

Ej påbörjad

16. Alla förare ska ha genomgått utbildning i halkkörning.

Pågående

17. Ett utökat samarbete med polis och Dalarnas kommuner för att skapa en tryggare och säkrare kollektivtrafik.

Pågående arbete. Dialoger genomförs med berörda intressenter.

Ej påbörjad

18. Resenärer ska lätt kunna hitta information om tillgängligheten på våra hållplatser.

Ej påbörjad

19. Våra hållplatstavlor ska visa korrekt och tydlig information.

Ej påbörjad

20. Arbeta för ökad trygghet på bussarna. Exempelvis via fler övervakningskameror.

Pågående

21. Bussarna ska alltid vara korrekt skyltade så resenärer vet om bussen är i trafik eller inte.

Uppföljning sker genom återkommande kontroller av bussarnas skyltning.

Trafikutbud

Ej påbörjad

22. Bättre information om förändringar i trafiken och varför förändringarna görs.

Pågående

23. Utökad marknadsföring och information av ny- och befintlig trafik.

Ökat fokus på marknadsföring och information prioriteras under 2024.

Klart

24. Ett basutbud ska tas fram så att länets innevånare vet vilken kollektivtrafik de kan förvänta sig.

Basutbudet utgör en utgångspunkt för den framtida trafiken och är tänkt att utgöra det utbud som ska upphandlas som allmän kollektivtrafik.

Ej påbörjad

25. Kännedomen om flextrafiken ska öka. Tydligare kartor och tidtabeller.

Ej påbörjad

26. Stärka samarbetet med kommuner och Trafikverket för att möjliggöra kombinationsresor med bil eller cykel (pendlarparkering, cykelbanor).

Ej påbörjad

27. Restiden på våra starka pendlingsstråk (tåg och buss) ska sänkas för ökad konkurrenskraft.

Biljettutbud

Klart

28. Bättre och tydligare regler vad som gäller för resor med skolkort. Det ska finnas tydlig information om vad som gäller när man glömt eller tappat sitt kort.

Ny framtagen rutin, i samråd med kommunerna, för bättre och tydligare skolkortsregler. Dessa börjar gälla från 1 januari 2024.

Klart

29. En ny pris- och zonmodell ska tas fram och som är lätt att förstå.

Ny pris- och zonmodell införd 1 mars 2024.

Klart

30. Nya och mer flexibla biljetter och kort. Det ska finnas flexibla biljetter för olika resbehov.

Nya biljetter infördes 1 mars 2024 i samband med den nya pris- och zonmodellen.

Klart

31. Översyn av våra åldersgränser, studeranderabatter och övriga biljettregler.

Arbetet är genomfört och beslutat i Regionfullmäktige.

Pågående

32. Förenklat och tydligt regelverk för våra biljetter/kort på tåg och buss.

Pågående arbete. Första delen gällande åldersregler är genomfört. Det innebär att samma åldersgränser gäller för biljetter på både tåg och buss.

Pågående

33. Nya färdbevis för sjukresor med buss och tåg ska tas fram.

I dialog med Hälso och sjukvården har ett förslag tagit fram och sedan presenterats för dem.

Klart

34. Appen ska få förbättrade funktioner, exempelvis ska det gå att ha periodkort i appen.

Infört från och med 1 mars 2024. I appen kan du nu köpa alla våra biljetter, utom årskort.

Senast uppdaterad: 15 november 2023