Personuppgiftshantering, GDPR

Det är viktigt att du känner dig trygg att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av dina uppgifter sker enligt gällande GDPR-lagstiftning. Det innebär att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder. Du har alltid har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har sparade om dig.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. De ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Dalatrafik dina personuppgifter?

Dalatrafik samlar in personuppgifter du lämnar till när du reser med kollektivtrafiken. Även sådana du lämnar när du använder dig av Dalatrafiks tjänster. Det kan exempelvis ske när du laddar och använder ditt resekort. När du kontaktar Dalatrafiks kundservice. Eller beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst och sjukresor. Det kan ske även om du deltar i tävlingar och kampanjer eller anmäler rätt till förseningsersättning.

Dalatrafik kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från din kommun, transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor. Sådana kan vi använda för till exempel  vid kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Dalatrafik behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara:

 • Namn.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Postadress.
 • Födelsedatum.
 • Köp- och resehistorik.
 • Betalningsinformation.

Det kan även vara annan information som du lämnat till oss. Eller information som  i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 • Ge god service. Ge dig välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
 • Administrera och genomföra ditt köp av biljett.
 • Hantera och administrera dina frågor till Dalatrafiks kundservice.
 • Administrera beställning av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik.
 • Administrera kvarglömda tillhörigheter i buss/fordon.
 • Kontrollera din biljetts giltighet vid till exempel biljettkontroller.
 • Utställa eventuell kontrollavgift
 • Föra statistik i syfte att utveckla Dalatrafiks tjänster. För att därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
 • Genomföra  frivilliga marknadsundersökningar.
 • Du deltar i tävlingar och kampanjer.
 • Skicka dig push meddelanden eller på annat sätt meddela dig om eventuella förändringar eller störningar i trafiken.
 • Skicka marknadsföringserbjudanden om Dalatrafiks tjänster.
 • Utföra kreditkontroll vid kreditköp.
 • Göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information.
 • Bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online.
 • Skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.
 • Skicka nyhetsbrev
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

Så använder vi dina uppgifter

Dalatrafik har rätt att behandla de personuppgifter för de ändamål som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, antingen på grund av avtal, rättslig förpliktelse, för att skydda intresse av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person eller, för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Dalatrafik kan därför även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Undantagsvis kan Dalatrafik behöva inhämta ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. I de fall du lämnar ditt samtycke kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till samt ges möjlighet att själv återkalla ditt samtycke om du så önskar.

Gällande exempelvis betalning av ditt resekort via autogiro. Så kan du när du vill före den 15:e i en månad säga upp ditt samtycke. Ditt samtycke om autogiro upphör då att gälla vid innevarande månads utgång.

Inspelning av samtal?

Dalatrafik behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Det gäller telefonnummer och samtal med telefonist. Syftet med det är för utbildningssyfte. Vi vill även  kunna följa upp kvaliteten på våra medarbetares hantering av samtal och ge stöd vid hotfulla samtal.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning. Det gör vi vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig. De delas med polis vid anmälan om hot. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Dalatrafik. De kan också användas av eventuella personuppgiftsbiträden i form av leverantörer till tekniska system.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag. Om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter. Inte för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Dalatrafik.

Uppgifter vidarebefordras till tredje part (exempelvis trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster. Eller för försäljning av Dalatrafiks biljetter och övriga tjänster. Däremot överför Dalatrafik aldrig dina uppgifter i någon form till land utanför EU.

Dalatrafik lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar. De ska Dalatrafik lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dalatrafik sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Dalatrafik och som godkänts av Region Dalarna. Gallringsbesluten innehåller information om när Dalatrafik får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Dalatrafik värnar om din integritet. Dalatrafik arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. De åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Kakor

Kakor är små textfiler som sparas på din dator och som innehåller information om ditt användande av en webbplats. Syftet är att du som besökare ska få tillgång till olika funktioner. Dalatrafiks webbplats använder sig av kakor.

Läs hur vi hanterar kakor.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Det är kostnadsfritt  att göra det en gång om året. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Den ska innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta. Då kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar. Inte heller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan inte heller radera dem när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring,

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

E-post: puf.dataskydd@regiondalarna.se

Adress:
Regionstyrelsen
Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dalatrafik kan göra  ändringar och förbättringar i rutiner gällande hantering av dina personuppgifter

Våra gällande rutiner finns alltid tillgängliga på hemsidan 

Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Dalatrafik
Samordnare informationssäkerhet
Box 924
781 29 Borlänge

eller

Region Dalarnas dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2023