Personuppgiftshantering, GDPR

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande GDPR-lagstiftning. Det innebär att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Dalatrafik dina personuppgifter?

Dalatrafik samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder dig av Dalatrafiks tjänster. Det kan exempelvis ske när du laddar och använder ditt resekort, kontaktar Dalatrafiks kundservice, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst och sjukresor, deltar i tävlingar och kampanjer eller anmäler rätt till förseningsersättning. Dalatrafik kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från din kommun, transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor i syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Dalatrafik behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att:

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig
 • Ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster
 • Administrera och genomföra ditt köp av biljett
 • Hantera och administrera dina frågor till Dalatrafiks kundservice
 • Administrera beställning av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik
 • Administrera kvarglömda tillhörigheter i buss/fordon (hittegods)
 • Kontrollera din biljetts giltighet vid till exempel biljettkontroller
 • Utställa eventuell kontrollavgift
 • Föra statistik i syfte att utveckla Dalatrafiks tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt
 • Genomförande av frivilliga marknadsundersökningar
 • Du deltar i tävlingar och kampanjer
 • Skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella kollektivtrafikförändringar eller störningar
 • Skicka marknadsföringserbjudanden om Dalatrafiks tjänster
 • Utföra kreditkontroll vid kreditköp
 • Föra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information
 • Bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online
 • Skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
 • Skicka nyhetsbrev
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dalatrafik har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Dalatrafik kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan Dalatrafik behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker, du kan när som helst avbryta ditt samtycke. Gällande exempelvis betalning av ditt resekort via autogiro kan du när du vill före den 15:e i en månad säga upp ditt samtycke. Ditt samtycke om autogiro upphör då att gälla vid innevarande månads utgång.

Inspelning av samtal?

Dalatrafik behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som telefonnummer och samtal med telefonist. Syftet med en sådan behandling är för utbildningssyfte samt för att kunna följa upp kvaliteten på våra medarbetares hantering av samtal och som stöd vid hotfulla samtal.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med polis vid anmälan om hot. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Dalatrafik och eventuella personuppgiftsbiträden i form av system leverantörer. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Dalatrafik. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (exempelvis trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Dalatrafiks biljetter och övriga tjänster. Däremot överför Dalatrafik aldrig dina uppgifter i någon form till land utanför EU.

Dalatrafik lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Dalatrafik ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dalatrafik sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Dalatrafik och som godkänts av Region Dalarna. Gallringsbesluten innehåller information om när Dalatrafik får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Dalatrafik värnar om din integritet. Dalatrafik arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Kakor

Kakor är små textfiler som sparas på din dator och som innehåller information om ditt användande av en webbplats. Syftet är att du som besökare ska få tillgång till olika funktioner. Dalatrafiks webbplats använder sig av kakor.

Kakor används ofta internt i webbläsaren för att kommunicera med webbplatsen, men kan även användas för att förenkla navigering på webbplatsen. Till exempel sparas eventuella inställningar och val som görs och upprepade inmatningar slipper utföras. Ytterligare ett användningsområde är insamling av statistik över besöksfrekvensen på olika webbsidor.

Det finns två typer av kakor:

 • Sessionscookie, som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookien försvinner när webbläsaren stängs.
 • Varaktig kaka, som finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Dalatrafiks webbplats lagrar inga personuppgifter i kakor och de kakor som finns är temporära och raderas då webbläsaren stängs.

Dalatrafiks webbplats använder kakor för:

 • statistikinsamling (Google Analytics)
 • att vissa funktioner ska kunna spara inställningar sessionshantering (i kommunikation mellan webbläsare och webbserver).

För att undvika kakor

För att undvika kakor måste en inställning göras i din webbläsare så att du nekas kakor eller att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en kaka på din dator. I webbläsaren kan du även välja att radera hittills skapade kakor, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats - www.pts.se.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

E-post: puf.dataskydd@regiondalarna.se

eller

Regionstyrelsen
Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Dalatrafik kan göra löpande ändringar och förbättringar i rutiner gällande hantering av dina personuppgifter.  Våra gällande rutiner finns alltid tillgänglig på webbplatsen www.dalatrafik.se. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Dalatrafik
Samordnare informationssäkerhet
Box 924
781 29 Borlänge

eller

Region Dalarnas dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2021