Våra villkor

Resevillkoren beskriver Dalatrafiks ansvar. De visar också vad du som resenär bör tänka på. Dina rättigheter och skyldigheter. Här står vad som gäller ombord på bussen.


Allmänna köp - resevillkor linjetrafik och flextrafik

Reseinformation för resor med Dalatrafik beslutade i regionfullmäktige 2024-02-22

1 Inledning

Resevillkoren är en samling regler som finns för att det ska kännas tryggt och säkert både för våra resenärer och för Dalatrafik.

Villkoren gäller för samtliga resor med buss i linjetrafik och flextrafik med Dalatrafik inom Dalarna. Villkoren förtydligar frågor som kan uppkomma mellan oss och våra resenärer i samband med en resa. Våra säljkanalers separata köpvillkor redogörs på vår hemsida dalatrafik.se.

Med Dalatrafik menas Kollektivtrafikmyndigheten Region Dalarna och de trafikföretag som myndigheten gett uppdraget att utföra trafiken i länet. Vid resa med annat trafikföretag hemma hörande i ett annat län gäller andra bestämmelser för den del av resan som inte sker med Dalatrafik.

Våra resevillkor kompletterar lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Villkoren tillämpar även GDPR förordning, Distans och hemförsäljningslagen (2005:59), Ordningslagen(1993:1617), Lag om tillgänglighet till digital offentlig service(2018:1937). Vid resor enbart med buss tillämpas även Europaparlamentets och rådets förordning nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport, Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67), Ordningslagen(1993:1617), Trafikskadelagen(1975:1410), Trafikförordning(1998:1276), Distans och hemförsäljningslagen(2005:59). Vid resa med tåg Järnvägstrafiklag (2018:181), Järnvägslag (2004:519), resevillkor – Resplusresa, Färdtjänstreglemente och Sjukresereglemente.

Utöver lagar, förordningar och reglementen harmoniserar de allmänna villkoren för linjetrafik och flextrafik till stor del angränsande läns resevillkor.

2 Kontakta Dalatrafik

Synpunkter, frågor och ansökan om förseningsersättning lämnar du på Dalatrafiks hemsida dalatrafik.se eller till vår kundservice på:
Telefon: 0771-95 95 95
E-post: kundservice@dalatrafik.se 
Brev: Dalatrafik, Box 924, 781 29 Borlänge

Vi registrerar alla synpunkter och ersättningsförfrågningar som inkommer till oss som underlag i vårt arbete med ständiga förbättringar av vår verksamhet. 

2.1 Sjukresor

Telefon: 010-248 10 05
Telefontid: måndag - torsdag klockan 10-11.
E-post: sjukresor@dalatrafik.se
Adress:
Dalatrafik
Sjukresor, Box 833
781 28 Borlänge

Boka tågbiljett, sjukresebuss och sjukresa

För bokning av sjukresa kontaktar du Dalatrafiks beställningscentral.
Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: dygnet runt, alla dagar
E-post: bokning@dalatrafik.se

2.2 Färdtjänst

Telefon: 010-248 11 60
Telefontid: måndag - fredag kl.10-12
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Boka färdtjänstresa

Telefon: 0774- 44 00 00
Telefontid: dygnet runt, alla dagar
E- post: bokning@dalatrafik.se

Utöver lagar, förordningar och reglementen harmoniserar de allmänna villkoren för linjetrafik och flextrafik till stor del angränsande läns resevillkor.

3 Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att våra resenärer känner sig trygga med att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande GDPR-lagstiftning. Det innebär att vi skyddar personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att våra resenärer alltid har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade.

Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att GDPR-förordningen efterföljs.

Region Dalarnas dataskyddsombud kan nås via e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.

 Mer information om vår personuppgiftshantering finns på vår hemsida.

4 Tillgänglighet

Bussar i linjetrafik i länet är tillgänglighetsanpassade enligt gällande EU-direktiv och Svensk lagstiftning vilket innebär att alla bussar är utrustade med ramp eller lift.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra tillgängligheten i vår trafik och på våra hållplatser.

4.1 Tillgänglighet ombord

Våra bussar är tillgänglighetsanpassade, de har:

 • Plats för rollator och rullstol (gäller bussar i stadstrafik)
 • Hållplatsutrop
 • Rullstolsramp
 • Lågt insteg (gäller bussar i stadstrafik)

Resenär med rullstol bör använda dörren längst bak i bussen. Vid behov av hjälp att komma på eller av bussen hjälper föraren till. Alla bussar har särskilda platser för dem med rörelsenedsättning där personer med dessa behov har företräde. Platserna har anpassad sitthöjd och är utmärkta med symbol för rörelsenedsättning.

4.2 Tillgänglighet hållplatser

Hållplatserna i stadstrafik har till stor del tillgänglighetsanpassats. Det innebär att de är försedda med:

 • 17 cm hög kantsten för att underlätta ombordstigning
 • Taktila ledstråk
 • Kontrastmarkering

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra tillgängligheten i vår trafik och på våra hållplatser. Många av hållplatserna på landsbygden i Dalarnas län är ännu inte tillgänglighetsanpassade.

4.3 Tillgänglighet resecentrum

Kontakta kundservice på kundservice@dalatrafik.se eller tel. 0771-959595 så kan du få hjälp med beskrivning över hur det ser ut på våra resecentrum i länet.

Resecentrum har tillgänglighetsanpassad toalett och har resecentrum flera plan är de utrustade med hiss.

4.4 Digital tillgänglighet

Dalatrafiks webbplats är tillgänglighetsanpassad enligt EU-direktivet. Det innebär att webbplatsen är anpassad för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra tjänster.

Dalatrafiks app är ännu inte helt tillgänglighetsanpassad. Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen. Vårt mål att den ska vara helt tillgänglighetsanpassad under 2025.

Tillgänglighetsredogörelse webb och app finns på Dalatrafiks hemsida.

5 Medresenär/ Ledsagare

5.1 Färdtjänst i linjetrafik eller flextrafik

En resenär som reser med Resekort Färdtjänst får ta med en medresenär utan extra kostnad.

5.2 Sjukresa i linjetrafik eller flextrafik

En resenär som reser sjukresa och har intyg från vården får ta med en ledsagare utan extra kostnad. Resenär som inte fyllt 20 år, får ta med en förälder som ledsagare utan intyg. Ledsagare ska stiga på och av på samma plats som resenär.

6 Hjälpmedel

Samtliga bussar har särskild plats för rullstol med anvisning om hur säkerhetsbältet ska användas. Föraren ska vara behjälplig med ramp eller lift (beroende på busstyp) och förankra rullstolen på ett korrekt sätt.

Utrymmet för rullstol, elrullstol eller permobil är anpassat så att den får vara som längst 120 cm och som bredast 70 cm (mätt på bredaste stället). Den sammanlagda vikten för resenär och hjälpmedel får max vara 300 kg.

Den särskilda platsen för rullstol ska användas och rullstolen måste sättas fast enligt instruktion. Om rullstolen inte uppfyller ovanstående krav ska resenären resa med den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) eller ta en taxi som resenären själv bekostar.

Elrullstol med styre, även s.k. elscooter eller el-moped, får av trafiksäkerhets- och utrymmesskäl inte tas med på våra bussar.

7 Bagage

Det är tillåtet att ta med handbagage på resan som man själv kan bära. Bagage får inte vara i vägen och det får inte vara farligt för andra resenärer. Exempel på sådant som inte får tas med är vapen, explosiva, brandfarliga eller illaluktande ämnen eller vassa föremål som kan skada andra.

Bagage får inte ställas i mittgången.

Stort bagage kan endast tas med om det finns plats i godsutrymmet.

Resenär ansvarar själv för borttappat eller skadat bagage (om inte olycka skett).

Upphittat och kvarglömt bagage eller annan tillhörighet ska överlämnas till bussföraren.

Om resenär tappat bort/glömt kvar något under sin resa, vänder hen sig så snart som möjligt till det företag som körde fordonet eller kontaktar Dalatrafiks kundservice. Upphittade saker sparas som regel i högst tre månader.

Barnvagn, rullstol eller liknande personligt hjälpmedel får tas med kostnadsfritt om det finns plats. Normalt kan våra bussar ta högst tre stycken barnvagnar åt gången och av säkerhetsskäl endast en rullstol inne i bussen.

Barnvagn och rullstol placeras på de särskilda platser som finns för dessa. Barnvagn/ rullstol bromsas under färd och placeras fastlåst vid den anordning som finns för detta. Resenären har själv ansvaret för barnvagnen och barnets säkerhet under resan.

Cykel kan utan extra kostnad tas med på våra landsbygdsbussar och direktbussar om det finns plats. Cykeln ska placeras på bussens cykelställ eller i godsutrymmet. Sparkcyklar, hopfällbara cyklar och elsparkcyklar placeras i godsutrymmet på landsbygds- och direktbussar.

Elsparkcyklar är inte tillåtet att ta med på stadsbussar. Undantag är om de förvaras hopfällda i en skyddsväska och räknas då som handbagage. Det tillåtna måtten är max 120 cm och vikten får max vara 15 kg.

På stadsbussar kan utan kostnad minicykel, sparkcykel och balanscykel i hopfällt tillstånd tas med ombord. Det hopfällda måttet får max vara 120 cm och vikten max 15 kg.

Föraren ska vid behov, hjälpa till med att ta ombord barnvagn eller rullstol på alla våra fordon och placera cykel i landsbygdsbussens cykelställ eller godsutrymme.

8 Husdjur

Husdjur kan kostnadsfritt tas med på resan.

Den som reser med sitt djur ska sitta i bakre delen av bussen. Undantaget ledarhund. Allergiker bör med anledning av husdjurens placering välja att sitta i främre delen av bussen.

9 Biljetter

Alla resenärer som reser med oss ska ha en giltigt biljett enligt ålderskategori samt tid- och zongiltighet vid påbörjad resa. Innehåller resan byten måste biljett vara giltig vid byte.

Biljetter kan köpas via olika försäljningskanaler. Ombord på bussen kan du ej betala med kontanter. Se hemsidan för mer information kring olika betalalternativ. Biljetter med årsgiltighet kan endast köpas via hemsida eller efter kontakt med Dalatrafiks kundservice. Vid köp av biljett via autogiro gäller särskilda regler (se dalatrafik.se).

Mer information om biljetter, priser och regler finns på Dalatrafiks hemsida. Dalatrafiks kundservice kan hjälpa till att hitta den biljett som passar resbehoven bäst.

10 Tilläggsavgift

Om resenär vid biljettkontroll inte har ett giltigt färdbevis för rätt ålderskategori och tid/ zongiltighet ska resenär enligt lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik betala en avgift för sträckan som resenären skulle åkt samt en tilläggsavgift. Resenär som reser med oss ska kunna visa giltig legitimation vid tveksamhet om ålder.

Studentrabatt ska verifieras via studentlegitimation med giltig logotyp för Svensk kollektivtrafiks studentkoncept.

Summa för tilläggsavgift och tillkommande expeditionsavgift se dalatrafik.se.

Fusk gällande våra biljetter är straffbart och kan förutom tilläggsavgift och expeditionskostnad medföra polisanmälan och att biljetten dras in eller tas om hand av våra kontrollanter vid en biljettkontroll.

En resenär som har sin biljett i mobiltelefonen ska alltid vara beredd på att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till ombordpersonal på tåg eller kontrollant vid biljettkontroll.

11 Borttappad biljett/färdbevis

Resenär ansvarar själv för förlorad biljett och Dalatrafik ersätter inte borttappad biljett eller reskassa. Om kortämnet är trasigt ersätts däremot din biljett om vi kan se vad det är för typ, vilken tid det gäller eller hur mycket det finns kvar på reskassan.

Om biljetten är köpt via autogiro, Resekort Företag, Resekort Färdtjänst eller är ett årskort Senior erbjuder vi “tappa-bort-garanti". Förlorat årskort spärras och ett nytt skickas ut till registrerad adress. Dalatrafik ersätter biljetten utan kostnad högst tre gånger på en 12 månaders period. Därefter tas en avgift på 100 kronor ut per tillfälle.

Vid trasigt Resekort kontaktas Dalatrafiks kundservice och en ny biljett med motsvarande produkt laddas på ett nytt kortämne.

Vid borttappat eller trasigt skolkort se avsnitt Skolkort.

12 Återköp

Gällande återköp av biljetter lyder inte Dalatrafik under någon laglig skyldighet att återköpa biljetter. Distans- och hemförsäljningslagen gäller ej transport såsom kollektivtrafik.

Dalatrafik ersätter i enlighet med lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter om villkoren för resandet ändrats på ett sådant sätt att resenären inte längre kan använda sin biljett/reskassa. Det kan vara vår trafik som har lagts om, långvarig sjukdom eller ändrade förhållanden av annat slag. Biljetten spärras då och resenären får tillbaka återstående värde. En expeditionsavgift på 100 kr tillkommer.

Årskort Senior och Resekort Företag är biljetter som normalt inte återlöses. Vid reklamation görs en prövning. Om synnerliga skäl föreligger – dödsfall, sjukdom eller liknande kan efter prövning återstående värde ersättas.

Färdbevis köpta via autogiro kan när som helst innan den 15:e i månaden sägas upp.

13 Överklagan

Vid missnöje med Dalatrafiks hantering av ärende om ersättning kontaktas konsumentvägledningen i hemkommun, eller till Allmänna Reklamationsnämnden om det gäller större belopp.

14 Kortavgift och kvitto

Kortavgiften är 30 kronor vid köp av ett nytt resekort. När du köper ett resekort måste du samtidigt ladda kortet med en biljett eller reskassa.

Det är viktigt att spara kvittot när kortet laddas. Kvittot behövs vid resor med SJ-tåg eller annan kollektivtrafik där Dalatrafiks biljetter gäller. Kvittot visar biljettens typ och giltighet. Vid köp/ påladdning av biljett ska mottaget kvitto/digitaltkvitto alltid sparas.

15 Åldersgränser

Barn 0-6 år åker gratis med en betalande resenär. Max 2 barn under 7 år får åka med per betalande.
En elev med skolkort får inte gratis ta med andra barn. Dessutom gäller särskilda regler för förskola och förskoleklass.*
Barn 0- 6 år som åker själv betalar som en skolungdom 7-19 år.
Ungdom 7-19 år gäller från att du fyller 7 år till den dag du fyller 20 år.
Vuxen 20- från den dag du fyller 20 år betalar du vuxentaxa.
Senior 65- betalar vuxentaxa. Seniorer kan köpa årskort till seniorpris. För dig som fyllt 65 finns även periodkortet Senior Smart. Det gäller under lågtrafik. 

*För förskola och förskoleklass gäller följande. Två barn som är yngre än 7 år får följa med varje betalande personal eller förälder. Det kostar inget. Men betalande förskolebarn får inte ta med sig andra barn gratis.

Undantaget Tillsammansbiljetten som gäller för två barn till och med 12 år som reser tillsammans med betalande resenär på både buss och tåg.

16 Skolkort

Biljetter för skolor (skolkort) ska såväl fysiska som digitala viseras i biljettmaskinen vid varje resa. Skolkortet gäller endast för resor som görs av den elev vars namn är tryckt på kortets baksida. Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna. Skolkortet gäller även under helger och alla studie- och lovdagar under terminen (sportlov, påsklov, höstlov).

Skolkortet gäller inte under jullov och sommarlov.

Skolkort med tåggiltighet gäller bara ombord på Tåg i Bergslagens tåg, vardagar fram till klockan 18.00 på fredagar. De gäller inte ombord på SJ:s tåg.

16.1 Borttappat skolkort - grundskola

Glömmer grundskoleeleven sitt skolkort hemma, tappar bort eller på annat sätt förlorar sitt skolkort ska eleven själv betala sin resa. Har eleven inte möjlighet att betala kan eleven vid tillfället resa till skolan utan färdbevis. Vårdnadshavare ska under dagen beställa nytt skolkort. Hemresan kräver giltigt skolkort.

I undantagsfall kan skolpersonal följa med eleven ut till föraren och intyga elevens skolskjutsberättigande.

16.2 Borttappat skolkort - gymnasieskola

Glömmer gymnasieeleven sitt skolkort hemma, tappar bort eller på annat sätt förlorar sitt skolkort ska eleven själv betala sin resa till skolan. Eleven ska kontakta skolan under dagen för att få nytt skolkort eller själv betala även hemresan.

17 Studeranderabatt

För att få resa med/köpa biljett med studeranderabatt måste resenär kunna visa upp giltig studentlegitimation i app, se giltig utgivare på vår hemsida. Resenär ska även kunna visa upp giltig legitimation.

18 Resa på kallelse - Sjukresa

På Dalatrafiks bussar i linjetrafik och på Tåg i Bergslagens tåg kan resor till ditt vårdbesök ex. sjukhus, vårdcentral och tandläkare genomföras utan kostnad vid uppvisande av en giltig kallelse. Resan ska ske samma dag som finns angivet på kallelsen. På hemresan kan du även visa upp ditt vårdkvitto för resa utan kostnad. Förare och tågets ombordpersonal har rätt att neka till resan om det är fel datum.

Om resenär inte vill visa kallelse för förare/ombordspersonal, eller saknar kallelse kan bussbiljetten betalas direkt och sedan skicka in tillsammans med vårdkvitto till Dalatrafik så återbetalas hela biljettkostnaden. Skicka biljetten, tillsammans med vårdkvitto till: Dalatrafik Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge.

Resor med Tåg i Bergslagen (TiB) kan i god tid bokas hos Dalatrafiks beställningscentral. Det kan även bokas anslutningsresor till och från tåget. Den som väljer att betala för sin tågbiljett skickar in biljetten tillsammans med vårdkvitto till Dalatrafik, så återbetalas hela biljettkostnaden.

Den som ska åka på flera behandlingar under en längre tid, kan boka ett färdbevis hos Dalatrafiks beställningscental som gäller för samtliga resor. Behandlande läkare måste alltid intyga behandlingsperiod.

Vid resor med något annat bussföretag än Dalatrafik eller med SJ:s tåg ska resenär först betala biljetten själv. Biljetter och vårdkvitton skickas sedan till Dalatrafik som betalar tillbaka utlagd summa. Sjukresa gäller bara för resa med tåg i 2:a klass.

Kallelse till Folktandvården sker med SMS. Dessa kallelser gäller ombord på bussen. SMS kallelser till annan sjukvård gäller inte för resa med Dalatrafik.

19 Dalatrafiks färdbevis ombord på tåg

Dalatrafiks Periodbiljetter med undantag av Senior Smart och dygnsbiljetter 24- och 72 timmar samt Flexbiljett 90/140 och Flexbiljett 140/365 gäller på SJ:s och Tåg i Bergslagens tåg inom Dalarna. Periodbiljetten gäller inom köpt zongiltighet.

Vid resor med Dalatrafiks biljetter ombord på tåget så gäller Dalatrafiks åldersregler och inte tågoperatörens. Undantaget Dalatrafiks Tillsammansbiljett som harmoniserats med Tåg i Berslagens åldersregler och gäller för två barn till och med 12 år som reser med betalande resenär på både buss och tåg.

Dalatrafiks enkelbiljetter gäller ombord på Tåg i Bergslagen på sträckorna Grängesberg - Ludvika - Borlänge- Falun och Vad - Smedjebacken - Ludvika - (Borlänge/Falun).

Dalatrafiks enkelbiljetter gäller inte ombord på tågen på några andra sträckor i länet.

Det finns ingen möjlighet att köpa Dalatrafiks biljetter ombord på tågen. Det går inte heller att använda Dalatrafiks reskassa för köp av tågbiljett. Köps enkelbiljett tåg så gäller Tåg i Bergslagens, SJ:s eller Tågabs:s priser, det kvitto som fås av tågoperatör vid köp gäller inte som biljett på Dalatrafiks bussar.

Vid resa med Dalatrafiks biljetter viserar ombordspersonal på Tåg i Bergslagen biljetten för att kontrollera giltigheten.

Observera att vid resor med SJ:s tåg måste kvitto på att biljetten är aktiverat uppvisas. Finns inte kvitto kan kvittokopia skrivas ut på våra bussar eller hos våra försäljningsombud.

Dalatrafiks biljetter gäller motsvarande sträcka på tåget som på bussen, i andra klass på ordinarie Tågab (Tågåkeriet i Bergslagen AB) tåg inom Dalarnas län på sträckan Falun-Borlänge-Ludvika-Grängesberg-Ställdalen.

20 Tågresor över länsgränsen med Tåg i Bergslagen

Resor över länsgränser till närmaste kommuncentra i angränsande län är möjliga på Tåg i Bergslagens tåg med våra Periodbiljetter- Blå (län), Resekort Företag Blå (län) och Årskort Senior. Dessa biljetter kan även användas som delbetalning på resor längre än till närmaste kommuncentra i Tåg i Bergslagens område.

20.1 Tågresor över länsgränsen med SJ:s tåg

SJ:s tågresor över länsgränsen med något av Dalatrafiks biljetter är inte möjlig. Däremot finns möjlighet att använda en biljett som gäller fram till stationen närmast länsgränsen och därifrån åka på en biljett köpt till en ort utanför Dalarna.

20.2 Följande tågbiljetter gäller för resa med Dalatrafik

Resplus finns som egenutskriftsbiljett och som appbiljett.

Förköpt enkelbiljett buss finns som egenutskriftsbiljett och appbiljett.

SJ:s årskort med Resplus årskortstillägg

21 Grannläns färdbevis

Vissa av grannlänens biljetter gäller på lokala sträckor i Dalarna. Laddningskvitto ska uppvisas för att resa med Dalatrafik. För mer information se dalatrafik.se eller kontakta Dalatrafiks kundservice.

22 Förseningsersättning

22.1 Förseningsersättning vid resa med buss i linjetrafik eller flextrafik

Dalatrafiks kundservice hjälper till och försöker alltid lösa situationen på bästa sätt och upplyser våra resenärer om möjlighet till ersättning.

Om förseningar i Dalatrafiks trafik, eller brister i information, gör att resenär riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till sitt resmål, ger det rätt till ersättning och möjlighet till annan transport. Maxbeloppet är 1/40 av prisbasbeloppet (Se gällande maxbelopp på dalatrafik.se). Rätt till ersättning har Dalatrafiks resenärer både om de köpt sin resa i förväg eller om de tänkt att betala för sin resa först ombord på bussen/fordonet. Dalatrafik ersätter aldrig förlorad arbetsinkomst. Ersättning för följdkostnader, som till exempel mat eller fika i samband med väntan, betalas ut efter särskild prövning. En resenär kan också ta egen bil eller beställa en taxi. Resenär som väljer att ta egen bil får milersättning enligt Skatteverkets norm. Taxiutlägg ersätts efter prövning med belopp upp till en 1/40 av prisbasbeloppet (se gällande maxbelopp på dalatrafik.se). Resenären kan i efterhand skicka in begäran om ersättning med bifogat taxikvitto. Om resenären inte begär ersättning för annan transport kan resenären i stället få ett prisavdrag på det resenär betalat för biljetten.

20-39 minuters försening till resmål och ersätts med 50% av det pris resenären betalat för resan.

40-59 minuters försening till resmål och ersätts med 75% av det pris resenären betalat för resan.

60 minuter eller längre försening till resmål och ersätts med 100% av det pris resenären betalat för resan.

Elev som åker med skolkort samt resenär som reser med kallelse till vården har rätt att söka ersättning för egen transport. De har däremot inte rätt att få prisavdrag vid försening.

Vid ansökan om ersättning kontakta eller skicka ansökan till Dalatrafiks kundservice senast två månader efter att händelsen inträffade. Möjlighet finns för att komplettera ärendet i upp till tre år som är preskriptionstiden för ett ersättningsärende.

Alla ersättningskrav prövas och avgörs av Dalatrafik.

22.2 Förseningsersättning vid resa med tåg

För att få förseningsersättning för tågresa med Dalatrafiks färdbevis kontaktas alltid Dalatrafiks kundservice.

Om resenären riskerar att bli minst 20 minuter försenad till sitt resmål kan resenären även välja att resa med annan transport (exempelvis taxi eller egen bil) och få ersättning för det. Detta gäller ersättningar vid tågresa med Dalatrafiks appbiljetter/enkelbiljett eller periodkort. Om resenären inte köpt biljett dras priset av för vad en resa skulle kostat innan Dalatrafik betalar ut ersättningen.

20-39 minuters försening till resmål ersätts vi 50% av det pris resenären betalat för resan.

40-59 minuters försening till resmål ersätts med 75% av det pris resenären betalat för resan.

60 minuter eller längre försening till resmålet ersätts med 100% av det pris resenären betalat för resan.

För enkelbiljett/appbiljett på tåg gäller prisavdraget endast på sträckorna (Grängesberg - Ludvika - Borlänge - Falun och Vad - Smedjebacken - Ludvika - Borlänge/Falun).

Resenärer som reser med våra biljetter till närmaste kommuncentra i angränsande län ersätts med priset för enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa + taxa för enkelbiljett på aktuell sträcka i respektive län.

Dalatrafik ersätter aldrig förlorad arbetsinkomst. Däremot kan ersättning för följdkostnader, som till exempel mat eller fika i samband med väntan, betalas ut efter särskild prövning. I efterhand skickas eventuella synpukter med bifogade kvitton och biljetter i original. Om tågoperatör informerat om tågstörning senast tre dagar innan planerad resa utgår ingen ersättning.

Våra appbiljetter går att köpa 14 dagar i förväg. Appbiljett köpt tidigare än tre dagar före resa ersätts även om vi i tid informerat om trafikstörningarna på Dalatrafiks eller tågoperatörens hemsida.

23 Dalatrafiks ansvar

Dalatrafik ansvarar för:

 • Säkerheten ombord är hög och att våra resenärer känner sig trygg under hela resan.
 • Trafiken körs enligt den tidtabell som gäller.
 • Linjesträckningar, tidtabell och biljettpriser och förbehåller rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan förekomma t.ex. vid vägarbeten, större evenemang etc.
 • Informerar om ändringar på sådant sätt som ändringens omfattning kräver.
 • Information om tidtabeller liksom förseningar eller inställda turer fås genom Dalatrafiks hemsida (www.dalatrafik.se), Dalatrafiks mobilapplikation eller Dalatrafiks kundservice, telefon 0771-95 95 95.
 • Aktuella tidtabeller samt annan nödvändig information finns på Dalatrafiks hemsida och i Dalatrafiks app. Vid tidtabellsskiften då ny tidtabell börjar gälla samt vid alla prisändringar ansvara för att alltid informera om detta via Dalatrafiks hemsida.
 • Resenärer i buss av förare informeras om skyldigheten att använda bilbälte på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver.
 • Är resenär under 15 år ansvarar föraren för att resenär använder bälte.
 • Byten som finns angivna i tidtabellen fungerar. Det gäller även vid sökningar på vår hemsida och i vår app.
 • Byten som uppges vid beställning av resa i flextrafiken fungerar.
 • Förare och annan personal tar rätt betalt och uppträder korrekt och serviceinriktat mot dig som resenär.
 • Förare ska kunna lämna korrekt information om sin linje vad gäller linjesträckning, hållplatser, turer, biljettpriser och bytesmöjligheter. De ska också känna till orsaker till förseningar med mera.
 • Trafiken sker med bussar eller taxifordon med god komfort och de ska alltid vara hela, välstädade och rena både ut- och invändigt när de tas i drift.
 • Alla fordon ska alltid vara rätt skyltade.
 • Hållplatsutrop alltid sker i vår linjetrafik. Finns en osäkerhet hos resenär var avstigning ska ske vid slutdestination, ska föraren hjälpa till.
 • Om resenär eller bagage på grund av trafikolycka eller på grund av oaktsamhet från vår personal skadas vid resa med våra fordon utgår ersättning. Ersättningen regleras i sin helhet enligt Trafikskadelagen vid bussresa. Sker skadan vid tågresa utgår ersättning enligt Järnvägstrafiklagen.

24 Att tänka på som resenär

Bussförare, ombordpersonal på tåg eller kontrollant får säga till resenär när det behövs för att upprätthålla säkerheten och ordningen i trafiken. Resenären är alltid skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen, Järnvägslagen (ordning på resa med tåg) och andra regler som gäller i Dalatrafiks trafik.

Alla resenärer som reser med oss ska ha en giltig biljett enligt ålderskategori och tid/zongiltighet vid påbörjad resa.

Resenär som reser med oss ska kunna visa giltig legitimation vid tveksamhet om ålder.

Rökförbud gäller vid alla hållplatser, resecentrum och perronger.

För att alla ska trivas ska resenär alltid lämna plats och underlätta för andra resenärer vid på- och avstigning.

Enligt Trafikförordningen ska alla som är äldre än tre år och reser med buss som är utrustad med bilbälten använda en plats som är försedd med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig och även använda bältet. Vid stadstrafik får resenärer använda en annan plats än en plats som är försedd med bilbälte.

Är resenär under 15 år ansvarar föraren för att resenär använder bälte.

Platser med särskild rullstolssymbol är avsedda för personer med rörelsehinder. Lämna plats om någon behöver sitta där.

Pälsdjursallergiker bör sitta i främre delen av bussen med anledning av att husdjur är tillåtna i den bakre delen av fordonet (undantaget ledarhund).

För allas säkerhet ska resenärer bara stiga på eller av ett fordon vid en hållplats och när fordonet har stannat. Om resenär måste stiga av vid annan plats så följs de anvisningar man får av föraren.

För allas säkerhet och trivsel är rullskridskor, skateboard eller liknande inte tillåtet att åka i våra fordon eller i våra resecentrum.

Musikinstrument, mobiltelefoner, datorer och liknande ska användas på sådant sätt att andra resenärer eller föraren inte störs.

Det är tillåtet att äta och dricka alkoholfri dryck ombord på fordonet på ett sätt som inte påverkar övriga passagerare, t.ex. får man inte slänga skräp i bussen och kladda ner säten.

Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller röka (inte heller e-cigarett) i Dalatrafiks fordon, väntsalar, resecentrum eller anslutning till hållplatserna. Det är heller inte tillåtet att röka på en trottoar eller gångväg som ligger nära en hållplats.

Det är inte tillåtet att sälja saker, samla in pengar, sätta upp affischer, anslag eller dekaler i fordon eller på våra resecentrum och hållplatser utan tillstånd av Dalatrafik.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024