Våra villkor

Resevillkoren beskriver Dalatrafiks ansvar. De visar också vad du som resenär bör tänka på. Dina rättigheter och skyldigheter. Här står vad som gäller ombord på bussen. Du kan också läsa hur du gör om du inte är nöjd med din resa.


Allmänna köp - resevillkor linjetrafik och flextrafik

Reseinformation för resor med Dalatrafik beslutade i regionfullmäktige 2022-06-14

1 Inledning

Köp- och resevillkoren är en samling regler som finns för att det ska kännas tryggt och säkert. Både för våra resenärer och för Dalatrafik.

Villkoren gäller för samtliga resor med buss i linjetrafik och flextrafik med Dalatrafik inom Dalarna. Villkoren förtydligar frågor som kan uppkomma mellan oss och våra resenärer i samband med en resa. Köpvillkoren for de olika sätten att köpa biljett hittar du på vår hemsida.

Med Dalatrafik menas Kollektivtrafikmyndigheten Region Dalarna. Dessutom  de trafikföretag som myndigheten gett i uppdrag att utföra trafiken i länet. Vid resa med annat trafikföretag i ett annat län gäller andra bestämmelser. För den del av resan som inte sker med Dalatrafik.

Våra resevillkor kompletterar lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter giltiga för kollektivtrafikresor inom Sverige där trafiktjänstens längd är kortare än 150 km. Villkoren tillämpar även GDPR förordning, Distans och hemförsäljningslagen (2005:59), Ordningslagen(1993:1617), Lag om tillgänglighet till digital offentlig service(2018:1937). Vid resor enbart med buss tillämpas även; Europaparlamentets och rådets förordning nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport. Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67). Ordningslagen(1993:1617). Trafikskadelagen(1975:1410). Trafikförordning(1998:1276). Distans och hemförsäljningslagen(2005:59). Vid resa med tåg Järnvägstrafiklag (2018:181). Järnvägslag (2004:519). Resevillkor – Resplusresa. Färdtjänstreglemente och Sjukresereglemente.

Utöver lagar, förordningar och reglementen harmoniserar de allmänna villkoren för linjetrafik och flextrafik till stor del med angränsande läns resevillkor.

2 Kontakta Dalatrafik

Synpunkter, frågor och ansökan om förseningsersättning lämnar du på Dalatrafiks hemsida. Eller kontakta vår kundservice på:
Telefon: 0771-95 95 95
E-post: kundservice@dalatrafik.se 
Brev: Dalatrafik, Box 924, 781 29 Borlänge

Vi registrerar alla synpunkter och förfrågningar om ersättningar. De används i vårt arbete med ständiga förbättringar av verksamheten.

2.1 Sjukresor

Telefon: 010-248 10 05
Telefontid: måndag - torsdag klockan 10-12.
E-post: sjukresor@dalatrafik.se
Adress:
Dalatrafik
Sjukresor, Box 833
781 28 Borlänge

2.2 Boka tågbiljett, sjukresebuss och sjukresa

För bokning av sjukresa kontaktar du Dalatrafiks beställningscentral.
Telefon: 0774-44 00 00
Telefontid: dygnet runt, alla dagar
E-post: bokning@dalatrafik.se

2.3 Färdtjänst

Telefon: 010-248 11 60
Telefontid: måndag - fredag kl.10-12
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

2.4 Boka färdtjänstresa

Telefon: 0774- 44 00 00
Telefontid: dygnet runt, alla dagar
E- post: bokning@dalatrafik.se

3 Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att våra resenärer känner sig trygga med att vi behandlar personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande GDPR-lagstiftning. Det innebär att vi skyddar personuppgifter med nödvändiga åtgärder. Våra resenärer har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade.

Region Dalarna, org.nr. 232100-0180, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Region Dalarna ansvarar också för att GDPR-förordningen efterföljs.

Region Dalarnas dataskyddsombud kan nås via e-post:
dataskyddsombud@regiondalarna.se

Mer information om vår personuppgiftshantering finns på vår hemsida.

4 Tillgänglighet

Bussar i linjetrafik i länet är tillgänglighetsanpassade enligt gällande EU-direktiv och svensk lagstiftning. Det innebär att alla bussar är utrustade med ramp eller lift.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förbättra tillgängligheten. Det gäller i vår trafik och på våra hållplatser.

4.1 Tillgänglighet ombord

Våra bussar är tillgänglighetsanpassade. De har:

 • Plats för rollator och rullstol (gäller bussar i stadstrafik)
 • Hållplatsutrop
 • Rullstolsramp
 • Lågt insteg (gäller bussar i stadstrafik)

Resenär med rullstol bör använda dörren längst bak i bussen. Vid behov av hjälp att komma på eller av bussen hjälper föraren till. Alla bussar har särskilda platser för dem med rörelsenedsättning.  Platserna har anpassad sitthöjd. De är utmärkta med symbol för rörelsenedsättning. Personer med dessa behov har företräde.

4.2 Tillgänglighet hållplatser

Hållplatserna i stadstrafik har till stor del tillgänglighetsanpassats. Det innebär att de är försedda med:

 • 17 cm hög kantsten för att underlätta ombordstigning
 • Taktila ledstråk
 • Kontrastmarkering

 Många av hållplatserna på landsbygden i Dalarnas län är ännu inte tillgänglighetsanpassade.

4.3 Tillgänglighet resecentrum

Kontakta kundservice på kundservice@dalatrafik.se eller tel. 0771-959595. Så kan du få hjälp med beskrivning över hur det ser ut på våra resecentrum.

Resecentrum har tillgänglighetsanpassad toalett. Har ett resecentrum flera plan är det utrustat med hiss.

4.4 Digital tillgänglighet

Dalatrafiks webbplats är tillgänglighetsanpassad enligt EU-direktivet. Det innebär att webbplatsen är anpassad för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra tjänster.

Dalatrafiks app är ännu inte helt tillgänglighetsanpassad. Vi arbetar med att tillgängliggöra samtliga delar av appen. Vårt mål att den ska vara helt tillgänglighetsanpassad under 2023.

Tillgänglighetsredogörelser för webb och app finns på Dalatrafiks hemsida.

5 Medresenär/ Ledsagare

5.1 Färdtjänst i linjetrafik eller flextrafik

En resenär som reser med Resekort Färdtjänst får ta med en medresenär utan extra kostnad.

5.2 Sjukresa i linjetrafik eller flextrafik

En resenär som reser sjukresa och har intyg från vården får ta med en ledsagare utan extra kostnad. Resenär som inte fyllt 20 år, får ta med en förälder som ledsagare utan intyg. Ledsagare ska stiga på och av på samma plats som resenär.

6 Hjälpmedel

Samtliga bussar har särskild plats för rullstol med anvisning om hur säkerhetsbältet ska användas. Föraren ska hjälpa till med ramp eller lift och förankra rullstolen på ett korrekt sätt.

Utrymmet för rullstol, elrullstol eller permobil är anpassat så att den får vara som längst 120 cm och som bredast 70 cm (mätt på bredaste stället). Den sammanlagda vikten för resenär och hjälpmedel får max vara 300 kg.

Den särskilda platsen för rullstol ska användas. Rullstolen måste sättas fast enligt instruktion. Om rullstolen inte uppfyller kraven på mått och vikt ska resenären resa med den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst). Eller ta en taxi som resenären själv bekostar.

Elrullstol med styre får av trafiksäkerhets- och utrymmesskäl inte tas med på våra bussar. Det gäller även elscooter eller el-moped,

7 Bagage

Det är tillåtet att ta med handbagage på resan som man själv kan bära. Bagage får inte vara i vägen och det får inte vara farligt för andra resenärer. Exempel på sådant som inte får tas med är vapen, explosiva, brandfarliga eller illaluktande ämnen. Inte heller vassa föremål som kan skada andra är tillåtna.

Bagage får inte ställas i mittgången.

Stort bagage kan endast tas med om det finns plats i godsutrymmet.

Resenär ansvarar själv för borttappat eller skadat bagage. Om det inte skett en olycka.

Upphittat och kvarglömt bagage eller annan tillhörighet ska överlämnas till bussföraren.

Om resenär tappat bort eller glömt kvar något under sin resa. Då vänder hen sig så snart som möjligt till det företag som körde fordonet eller kontaktar Dalatrafiks kundservice. Upphittade saker sparas som regel i högst tre månader.

Barnvagn, rullstol eller liknande personligt hjälpmedel får tas med kostnadsfritt om det finns plats. Normalt kan våra bussar ta högst tre stycken barnvagnar åt gången. Av säkerhetsskäl kan vi oftast bara  ha endast en rullstol inne i bussen.

Barnvagn och rullstol placeras på de särskilda platser som finns för dessa. Barnvagn och rullstol bromsas under färd. De placeras fastlåsta vid den anordning som finns för detta. Resenären har själv ansvaret för barnvagnen och barnets säkerhet under resan.

Cykel kan utan extra kostnad tas med på våra landsbygdsbussar och direktbussar om det finns plats. Cykeln ska placeras på bussens cykelställ eller i godsutrymmet. Sparkcyklar, hopfällbara cyklar och elsparkcyklar placeras i godsutrymmet på landsbygds- och direktbussar.

Elsparkcyklar är inte tillåtet att ta med på stadsbussar. Undantag är om de förvaras hopfällda i en skyddsväska. De räknas då som handbagage. Det tillåtna måtten är max 120 cm och vikten får max vara 15 kg.

På stadsbussar kan utan kostnad minicykel, sparkcykel och balanscykel i hopfällt tillstånd tas med ombord. Det hopfällda måttet får max vara 120 cm och vikten max 15 kg.

Föraren ska vid behov, hjälpa till med att ta ombord barnvagn eller rullstol på alla våra fordon. Denna ska också hjälpa till att placera cykel i landsbygdsbussens cykelställ eller godsutrymme

7.1 Husdjur

Husdjur kan kostnadsfritt tas med på resan.

Den som reser med sitt djur ska sitta i bakre delen av bussen. Undantaget den som har ledarhund.

Allergiker bör med anledning av husdjurens placering välja att sitta i främre delen av bussen.

8 Färdbevis

Alla resenärer som reser med oss ska ha ett giltigt färdbevis vid påbörjad resa. Det ska vara rätt ålderskategori och rätt tid/zongiltighet.

 • Biljetter kan köpas med betalkort eller reskassa ombord på bussen. På våra bussar tar vi inte kontanter.
 • Med betalkort eller swish i  vår app.
 • Med betalkort och kontanter hos våra försäljningsombud
 • Med betalkort i våra biljettautomater.

Färdbevis som gäller ett år kan endast köpas via hemsida eller efter kontakt med Dalatrafiks kundservice.

Vid köp av färdbevis via autogiro gäller särskilda regler se hemsidan.

Mer information om färdbevis, priser och regler finns på Dalatrafiks hemsida. Dalatrafiks kundservice kan hjälpa till att hitta det färdbevis som passar resbehoven bäst.

8.1 Tilläggsavgift

Om resenär vid biljettkontroll inte har ett giltigt färdbevis. Då gäller lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Resenären ska betala en avgift för sträckan som resenären skulle åkt. Dessutom betalar man en tilläggsavgift.

Summa för tilläggsavgift och tillkommande expeditionsavgift ser du på hemsidan.

Fusk med färdbevis är straffbart. Förutom tilläggsavgift och expeditionskostnad kan det medföra polisanmälan. Biljetten kan dras in eller tas om hand av våra kontrollanter vid biljettkontroll.

Giltigt färdbevis sparas under hela resan. Det ska alltid kunna visas upp för förare, ombordpersonal på tåg eller kontrollant.

En resenär som har färdbevis i mobiltelefonen ska alltid vara beredd på att tillfälligt överlämna sin mobiltelefon till ombordpersonal på tåg. Eller till kontrollant vid biljettkontroll.

8.2 Borttappad biljett/färdbevis

Resenär ansvarar själv för förlorat färdbevis. Dalatrafik ersätter inte borttappat färdbevis eller reskassa. Om kortämnet är trasigt ersätts däremot färdbeviset om vi kan se vad det är för typ. Vilken tid det gäller eller hur mycket det finns kvar på reskassan.

Om färdbeviset däremot är köpt via autogiro, Resekort Företag, Resekort Färdtjänst eller är ett årskort Senior erbjuder vi “tappa-bort-garanti". Förlorat årskort spärras. Ett nytt skickas ut till registrerad adress. Dalatrafik ersätter resekortet utan kostnad högst tre gånger på en 12 månaders period. Därefter tas en avgift på 100 kronor ut per tillfälle.

Vid trasigt Resekort kontaktas Dalatrafiks kundservice. Ett nytt färdbevis med motsvarande produkt laddas på ett nytt kortämne.

8.3 Återköp

Dalatrafik ersätter i enlighet med lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.  Färdbeviset spärras och resenären får tillbaka återstående värde om villkoren för resandet ändrats på ett sådant sätt att resenären inte längre kan använda sitt färdbevis/reskassa. Det kan vara om vår trafik har lagts om, vid långvarig sjukdom eller ändrade förhållanden av annat slag. En expeditionsavgift på 100 kr tillkommer.

Årskort Senior och Resekort Företag är subventionerade färdbevis som normalt inte återlöses. Vid reklamation görs dock en prövning. Om synnerliga skäl föreligger – dödsfall, sjukdom eller liknande kan återstående värde ersättas.

Färdbevis köpta via autogiro kan när som helst innan den 15:e i månaden sägas upp.

Gällande återköp av färdbevis förutom de tidigare nämnda lyder inte Dalatrafik under någon laglig skyldighet att ersätta. Distans och hemförsäljningslagen gäller ej transport såsom kollektivtrafik.

8.4 Överklagan

Vid missnöje med Dalatrafiks hantering av ärende om ersättning kontaktas konsumentvägledningen i hemkommunen. Allmänna Reklamationsnämnden  kontaktas om det gäller större belopp.

8.5 Kortavgift och kvitto

Kortavgiften är 30 kronor vid köp av ett nytt resekort.

Det är viktigt att spara kvittot när kortet laddas. Kvittot behövs vid resor med SJ-tåg eller annat länstrafikbolag där Dalatrafiks kort gäller. Kvittot visar resekortets giltighet och vilket slags kort det är. Vid köp av färdbevis ska mottaget kvitto/digitalt kvitto sparas.

8.6 Åldersgränser

Barn: Två barn som inte fyllt 7 år får utan kostnad följa med en person som betalar. Betalande är en resenär oavsett ålder som har någon form av giltig biljett. Undantag gäller för elever som reser med skolkort samt vuxen som reser på kallelse. De har inte rätt att ta med sig barn under 7 år kostnadsfritt.

För daghem och förskolor gäller att två barn under 7 år kostnadsfritt får följa med varje betalande personal/förälder.

Om ett barn under 7 år reser ensam betalar det samma pris som en skolungdom 7-19 år.

Skolungdom 7-19: Från 7 år och fram till den dag man fyller 20 år gäller ett lägre pris på enkelbiljetter och övriga färdbevis.

Ungdom 20-25: Ungdomar som fyllt 20 år men ännu inte 26 år betalar ett lägre pris på köp av färdbevis.

I tveksamma fall betalas priset för vuxen om inte personen kan legitimera sin ålder.

8.7 Färdbevis för skolor

Färdbevis för skolor så kallade skolkort ska viseras i biljettmaskinen vid varje resa. Färdbeviset gäller endast för resor som görs av den elev vars namn är tryckt på kortets baksida. Skolkorten gäller på Dalatrafiks bussar i hela Dalarna. Eleven får göra fritt antal resor. Färdbeviset gäller även under helger och alla studie- och lovdagar under terminen.

Färdbeviset gäller inte under jullov och sommarlov.

Glömmer eleven sitt färdbevis hemma, tappar bort eller på annat sätt förlorar det. Då ska eleven själv betala för sin resa. Behövs ett nytt färdbevis så kontaktar eleven skolan.

Färdbevis för skolor med tåggiltighet gäller bara ombord på Tåg i Bergslagens tåg. Det gäller vardagar fram till klockan 18.00 på fredagar. De gäller inte ombord på SJ:s InterCity-tåg.

8.8 Studeranderabatt

Studerande som fyllt 26 år får köpa färdbevis med samma rabatt som “Ungdom 20-25”.

För att få resa med/köpa färdbevis med studeranderabatt måste resenär kunna visa upp studentlegitimation i app. Se giltiga utgivare på vår hemsida. Legitimationen ska ha studentresesymbolen. Resenär ska även kunna visa upp giltigt ID med foto.

8.9 Resa på kallelse - Sjukresa

På Dalatrafiks bussar i linjetrafik och på Tåg i Bergslagens tåg kan resor till  vårdbesök göras utan kostnad. Det gäller sjukresor i hela länet till regionens vårdenheter. Det gäller även privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna.

Resan är kostnadsfri om man visar upp en giltig kallelse. Resan ska ske samma dag som finns angivet på kallelsen. Förare och tågets ombordpersonal har rätt att neka till resan om det är fel datum.

Om resenär inte vill visa kallelse för förare/ombordpersonal, eller saknar kallelse. Då kan bussbiljett betalas direkt. Sedan kan den skickas in tillsammans med vårdkvitto till Dalatrafik. Då återbetalas hela biljettkostnaden. Skicka biljetten, tillsammans med vårdkvitto till: Dalatrafik Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge.

Resor med Tåg i Bergslagen (TiB) kan i god tid bokas hos Dalatrafiks beställningscentral. Det kan även bokas anslutningsresor till och från tåget. Den som väljer att betala för sin tågbiljett skickar in biljetten tillsammans med patientkvitto till Dalatrafik. Då återbetalas hela biljettkostnaden.

Den som ska åka på flera behandlingar under en längre tid kan boka ett färdbevis hos Dalatrafiks beställningscentral. Ett  resekort som gäller för samtliga resor. Behandlande läkare måste alltid intyga behandlingsperiod.

Vid resor med något annat bussbolag än Dalatrafik eller med SJ:s tåg ska resenär först betala biljetten själv. Biljetter och patientkvitton skickas sedan till Dalatrafik. Vi betalar tillbaka utlagd summa. Sjukresa gäller bara för resa med tåg i 2:a klass.

Kallelse till Folktandvården sker med SMS. Dessa kallelser gäller ombord på bussen. SMS kallelser till annan sjukvård gäller inte för resa med Dalatrafik.

8.10 Dalatrafiks färdbevis ombord på tåg

Alla Dalatrafiks Resekort period gäller på SJ:s och Tåg i Bergslagens tåg inom Dalarna. Korten gäller på motsvarande sträcka på tåget som på bussen.

Senior Smart gäller under lågtrafik och endast på Dalatrafiks bussar. Det gäller inte ombord på tåg. Lågtrafiktid är vardagar från kl. 09-14 och 17-06. Kortet gäller även lördagar, söndagar och helgdagar.

Vid resor med Dalatrafiks färdbevis ombord på tåget så gäller Dalatrafiks åldersregler och inte tågoperatörens.

Dalatrafiks enkelbiljetter och appbiljetter gäller ombord på Tåg i Bergslagen på dessa sträckor.
Grängesberg - Ludvika - Borlänge- Falun och Vad -Smedjebacken - Ludvika - (Borlänge/Falun).

Dalatrafiks enkelbiljetter/appbiljetter gäller inte ombord på tågen på några andra sträckor i länet.

Det finns ingen möjlighet att köpa Dalatrafiks färdbevis ombord på tågen. Det går inte heller att använda Dalatrafiks reskassa för köp av tågbiljett.

Köps enkelbiljett ombord på tåget så gäller Tåg i Bergslagens, SJ:s eller Tågabs:s priser. Det kvitto som fås av tågoperatör vid köp gäller inte som biljett på Dalatrafiks bussar.

Vid resa med Dalatrafiks färdbevis viserar ombordpersonal på Tåg i Bergslagen färdbeviset. De gör så för att kontrollera giltigheten. Om färdbeviset inte hunnit aktiverats kan ombordpersonal på tåget, förare på buss eller våra försäljningsombud aktivera färdbeviset.

Observera att vid resor med SJ:s tåg måste kvitto på att färdbeviset är aktiverat uppvisas. Finns inte kvitto kan kvittokopia skrivas ut på våra bussar eller hos våra försäljningsombud.

Dalatrafiks färdbevis gäller motsvarande sträcka på tåget som på bussen på  Tågab (Tågåkeriet i Bergslagen AB) tåg inom Dalarnas län på sträckan Falun-Borlänge-Ludvika-Grängesberg-Ställdalen. Det gäller endast för resor i andra klass

8.11 Tågresor över länsgränsen med Tåg i Bergslagen

Resor över länsgränser till närmaste kommuncentra i angränsande län är möjliga på Tåg i Bergslagens tåg. Det gäller om man har våra färdbevis Period län, Upp till 20, Resekort Företag län och Årskort Senior. Dessa färdbevis kan även användas som delbetalning på resor längre än till närmaste kommuncentra i Tåg i Bergslagens område.

8.12 Tågresor över länsgränsen med SJ:s InterCity-tåg

Resa med SJ:s InterCity-tåg över länsgränsen med något av Dalatrafiks kort är inte möjlig. Däremot finns möjlighet att använda ett resekort som gäller fram till stationen närmast länsgränsen. Därifrån åka kan åka på en biljett köpt till en ort utanför Dalarna.

8.13 Följande tågbiljetter gäller för resa med Dalatrafik

Resplus finns som egenutskriftsbiljett och som mobilbiljett.

Förköpt enkelbiljett buss finns som egenutskriftsbiljett och mobilbiljett.

SJ:s årskort med Resplus årskortstillägg

8.14 Grannläns färdbevis

Vissa av grannlänens färdbevis gäller på lokala sträckor i Dalarna. Laddningskvitto ska uppvisas för att resa med Dalatrafik. För mer information se hemsidan eller kontakta Dalatrafiks kundservice.

9 Förseningsersättning

9.1 Resor med buss i linjetrafik eller flextrafik

Om förseningar i Dalatrafiks trafik eller brister i vår information, gör att resenär riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till sitt resmål. Då har resenären rätt till ersättning och möjlighet till annan transport. Maxbeloppet är 1/40 av prisbasbeloppet. (Se aktuellt prisbasbelopp på vår hemsida.) Rätt till ersättning har Dalatrafiks resenärer både om de köpt sin resa i förväg. Eller om de tänkt att betala för sin resa först ombord på bussen/fordonet.

Resenär tar alltid kontakt med Dalatrafiks kundservice vid eventuell försening. Dalatrafiks kundservice hjälper till. Vi försöker alltid lösa situationen på bästa sätt. En resenär kan också ta egen bil eller beställa en taxi. Resenären kan i efterhand skicka in begäran om ersättning. Eventuellt taxikvitto bifogas.

Vid ansökan om ersättning kontakta eller skicka ansökan till Dalatrafiks kundservice senast två månader efter att händelsen inträffade. Möjlighet finns att komplettera ärendet i upp till tre år.  Tre år är preskriptionstiden för ett ersättningsärende.

Reser du med egen bil får du en milersättning enligt Skatteverkets norm. Taxiutlägg ersätts efter prövning med belopp upp till en 1/40 av prisbasbeloppet. (Se aktuellt prisbasbelopp på vår hemsida.) Om resenären inte köpt biljett dras resans pris av innan Dalatrafik betalar ut ersättningen.

Om resenären inte begär ersättning för annan transport. Då kan resenären i stället få ett prisavdrag på det denne betalat för biljetten.

Alla ersättningskrav prövas och avgörs av Dalatrafik. Vid ersättning för taxikostnader behövs taxameterkvitto.

Elev som åker med skolkort samt resenär som reser med kallelse till vården. De har rätt att söka ersättning för egen transport. De har däremot inte rätt att få prisavdrag vid försening.

9.2 Förseningsersättning vid resa med buss

Om resenären blir försenad och inte begär ersättning för alternativ transport. Då kan resenären få tillbaka en del av eller hela biljettpriset. Beloppet beror på hur stor förseningen blir till slutdestinationen.

20-39 minuters försening till resmål. Ersätts med 50% av det pris resenären betalat för resan.

40-59 minuters försening till resmål. Ersätts med 75% av det pris resenären betalat för resan.

60 minuter eller längre försening till resmål. Ersätts med 100% av det pris resenären betalat för resan.

9.3 Förseningsersättning vid resa med tåg

Om resenär rest med tåg med Dalatrafiks resekort laddat med period ersätter vi försening genom prisavdrag.

20-39 minuter försening till resmål. Ersätts med 50% av det pris resenären betalat för resan.

40-59 minuter försening till resmål. Ersätts med 75% av det pris resenären betalat för resan.

60 minuter eller längre försening till resmålet. Ersätts med 100% av det pris resenären betalat för resan.

För enkelbiljett/appbiljett på tåg gäller prisavdraget endast på sträckorna (Grängesberg - Ludvika - Borlänge - Falun och Vad - Smedjebacken - Ludvika - Borlänge/Falun).

Resenärer som reser med våra resekort /biljetter till närmaste kommuncentra i angränsande län ersätts med priset för enkelbiljett enligt Dalatrafiks taxa + taxa för enkelbiljett på aktuell sträcka i respektive län.

Är tåget inställt så ordnar Dalatrafik inte ersättningstrafik. Vi ersätter inte heller för egen transport med bil eller taxi. När det gäller sådan ersättning hänvisas till tågoperatören.

Dalatrafik ersätter aldrig för förlorad arbetsinkomst. Däremot kan ersättning för följdkostnader, som till exempel mat eller fika i samband med väntan, betalas ut efter särskild prövning. I efterhand skickas eventuella klagomål med bifogade kvitton och biljetter i original.

Om Dalatrafik på hemsida informerat senast tre dagar innan resa om t.ex. ändrade tidtabeller eller andra störningar som påverkar busstrafiken. Då utgår ingen ersättning.

Detta gäller även ersättningar vid tågresa med Dalatrafiks appbiljetter/enkelbiljett eller periodkort. Om tågoperatör informerat om tågstörning senast tre dagar innan planerad resa utgår ingen ersättning.

Våra appbiljetter går att köpa 14 dagar i förväg. Appbiljett köpt tidigare än tre dagar före resa ersätts. Det gäller även om vi i tid informerat om trafikstörningarna på vår hemsida.

För att få ersättning kontaktas alltid Dalatrafiks kundservice.

10 Dalatrafiks ansvar

Dalatrafik ansvarar för:

Linjesträckningar, tidtabell och biljettpriser. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa. Tillfälliga förändringar i tidtabellen kan förekomma t.ex. vid vägarbeten, större evenemang etc.

Dalatrafik ansvarar också för att:

 • Säkerheten ombord är hög och att våra resenärer känner sig trygga under hela resan.

 • Trafiken körs enligt den tidtabell som gäller.

 • Informera om ändringar på sådant sätt som ändringens omfattning kräver.

 • Ge information om tidtabeller, förseningar eller inställda turer via hemsidan, Dalatrafiks app eller Dalatrafiks kundservice, telefon 0771-95 95 95.

 • Aktuella tidtabeller samt annan nödvändig information finns på Dalatrafiks hemsida och i Dalatrafiks app. Vid tidtabellsskiften och prisändringar ska vi alltid informera om detta via hemsidan.

 • Passagerare i en buss av förare informeras om skyldigheten att använda bilbälte. På det sätt som Transportstyrelsen föreskriver.

 • Om resenär är under 15 år ansvarar föraren för att denne använder bälte.

 • Byten som finns angivna i tidtabellen fungerar. Det gäller även vid sökningar på vår hemsida och i vår app.

 • Byten som uppges vid beställning av resa i flextrafiken fungerar.

 • Förare och annan personal tar rätt betalt. Även att de uppträder korrekt och serviceinriktat mot dig som resenär.

 • Förare ska kunna lämna korrekt information om sin linje vad gäller linjesträckning, hållplatser, turer, biljettpriser och bytesmöjligheter. De ska också känna till orsaker till förseningar med mera.

 • Trafiken sker med bussar eller taxifordon med god komfort. De ska alltid vara hela, välstädade och rena både ut- och invändigt när de tas i drift.

 • Alla fordon ska alltid vara rätt skyltade.

 • Hållplatsutrop alltid sker i vår linjetrafik. Finns en osäkerhet hos resenär var avstigning ska ske. Då hjälper föraren till.

 • Om resenär eller bagage på grund av trafikolycka eller på grund av oaktsamhet från vår personal skadas vid resa med våra fordon. Då utgår ersättning. Ersättningen regleras i sin helhet enligt Trafikskadelagen vid bussresa. Sker skadan vid tågresa utgår ersättning enligt Järnvägstrafiklagen.

11 Att tänka på som resenär

 • Bussförare, ombordpersonal på tåg eller kontrollant får säga till resenär när det behövs för att upprätthålla säkerheten och ordningen i trafiken. Resenären är alltid skyldig att följa bestämmelserna i Ordningslagen, Järnvägslagen (ordning på resa med tåg) och andra regler som gäller i Dalatrafiks trafik.

 • Alla resenärer som reser med oss ska ha ett giltigt färdbevis vid påbörjad resa. Det ska vara rätt ålderskategori och rätt tid/zongiltighet.

 • Rökförbud gäller vid alla hållplatser, resecentrum och perronger.

 • För att alla ska trivas ska resenär alltid lämna plats och underlätta för andra resenärer vid på- och avstigning.

 • Enligt Trafikförordningen ska alla som är äldre än tre år och reser med buss som är utrustad med bilbälten använda en plats som är försedd med bilbälte. Det gäller om en sådan plats är tillgänglig. Barnet ska även använda bältet. Vid stadstrafik får passagerare använda en annan plats än en plats som är försedd med bilbälte.

 • Är resenär under 15 år ansvarar föraren för att resenär använder bälte.

 • Platser med särskild rullstolssymbol är avsedda för personer med rörelsehinder. Lämna plats om någon behöver sitta där.

 • Pälsdjursallergiker bör sitta i främre delen av bussen. Detta med anledning av att husdjur är tillåtna i den bakre delen av fordonet (undantaget ledarhund).

 • Av säkerhetsskäl ska resenärer bara stiga på eller av ett fordon vid en hållplats och när fordonet har stannat. Om resenär måste stiga av vid annan plats. Då måste de anvisningar man får av föraren följas.

 • Av säkerhetsskäl är rullskridskor, skateboard eller liknande inte tillåtet att åka. Varken i våra fordon eller i våra resecentrum.

 • Musikinstrument, mobiltelefoner, datorer och liknande ska användas på sådant sätt att andra resenärer eller föraren inte störs.

 • Det är tillåtet att äta och dricka alkoholfridryck ombord på fordonet. Det ska ske på ett sätt som inte påverkar övriga passagerare. Det är inte tillåtet att slänga skräp i bussen eller kladda ner säten.

 • Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller röka (inte heller e-cigarett) i Dalatrafiks fordon, väntsalar, resecentrum eller anslutning till hållplatserna. Det är heller inte tillåtet att röka på en trottoar eller gångväg som ligger nära en hållplats.

 • Det är inte tillåtet att sälja saker, samla in pengar, sätta upp affischer, anslag eller dekaler i fordon. Inte heller på våra resecentrum och hållplatser. För sådant krävs tillstånd av Dalatrafik.

Senast uppdaterad: 20 november 2023