Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Information gällande nya skolkortsregler

Skolkortet gäller för resor till och från skolan.

Korten kommer att ha två olika giltigheter:

Skolkort - f klass, låg, mellan samt Skolkort - högstadium, gymnasium

 

Vad menas med definitionen skolskjuts? Förordning (1970:340) om skolskjuts,
1 §   Med skolskjuts avses i denna förordning skjuts till eller från skolan av elever i förskola, förskoleklass, grundskola. Skjutsen ska vara särskilt ordnad för ändamålet av det allmänna och inte vara av tillfällig natur.

10 kap. 32 § Skollagen
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25 - 27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Grundskola

När börjar den nya giltigheten att gälla och är den permanent?
Den nya skolkortsgiltigheten börjar att gälla vid läsårstarten 2019-08-19 

Om man behöver byta buss på väg till/ från skolan vad händer då?
De elever som är behov av s.k. övergång kommer att ha möjlighet till detta.

Är skolkortet personlig eller kan man låna ut det?  
Korten är personlig och får inte lånas ut till någon annan.

Vad händer om jag blir sjuk under dagen och behöver åka hem?
Du kan resa på ditt skolkort till och från skolan.

Vad händer om jag har håltimme eller slutar skolan tidigare?
Du kan resa på ditt skolkort till och från skolan.

Vilken giltighet har andra län på sina skolkort?
Skolkorten gäller även där på resor till och från skolan alla andra resor görs med andra färdbevis som man själv finansierar. 

Hur gör man om kortet är trasig eller tappat?
Kontakta din skola, ditt borttappade kort kommer att spärras och du får i båda fallen ett nytt kort.

Jag har tidigare rest med mitt skolkort på fritiden, hur gör jag nu?
Vi rekommenderar periodkortet - upp till 20 som gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar.
Du kan även köpa enkelbiljetter ombord på bussen med kontanter utom i Falun och Borlänge på alla bussar kan man betala med betalkort. Enkelbiljetter kan också köpas på våra försäljningsställen, i automater, i mobilen. Ombord på bussen kan du även betala med reskassa. Läs mer på Dalatrafiks hemsida.

Har en elev i en fristående skola förskoleklass, grundskola eller grundsärskola rätt till skolskjuts?
Nej, en elev som går i en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola inom kommunen har som huvudregel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Kommunen ska dock anordna skolskjuts för en sådan elev om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Källor9 kapitlet 21 a § skollagen (förskoleklass)10 kapitlet 40 § skollagen (grundskolan)11 kapitlet 39 § skollagen (grundsärskolan). 

Kan en elev ha rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet?
Nej, det finns inte någon reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts till och från fritidshemmet.
Det är bara elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som under vissa förutsättningar kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Om en kommun ändå vill erbjuda skolskjuts för elever till och från fritidshemmet finns det inte något som hindrar det, men det är ingen skyldighet för kommunen.
Elever i fritidshem vid en sameskola kan enligt Sameskolstyrelsens reglemente erbjudas skolskjuts om det finns särskilda skäl.
Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även elever i förskoleklassen från och med höstterminen 2018 kan ha rätt till skolskjuts.
Källa: Sameskolstyrelsens reglemente för skolskjutsar sidan 1. 

Har grundskoleelever rätt till skolskjuts när de är på prao?
Ja, en elev kan ha rätt till skolskjuts. Prao är en del av elevens utbildning och skolskjuts kan därför bli aktuellt även vid prao. Det är elevens hemkommun som tar beslut om skolskjuts. Elevens behov ska bedömas utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen ska då organiseras från en plats i nära anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs, och tillbaka.
Det blir därför upp till kommunen att avgöra om en enskild elev har rätt till skolskjuts.
Källor: 10 kapitlet 32, 33 och 40 §§ skollagen.

Gymnasieskolan

Vad är en elevresa?
Gymnasieelevens resor till och från skolan kallas elevresa. 

Vilken rätt finns det till kostnadsfria elevresor med skolskjuts i gymnasieskolan?
För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts, som det gör för exempelvis elever i grundskolan. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt. Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
Källor: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 

Lagtexten
2 §   För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan.
Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 

Hur agerar länets kommuner gällande elevresor?
Är eleven berättigad och inte får inackorderingstillägg ges i första hand ett skolkort.
Finns inte någon möjlig anslutning mellan hemmet och skolan ges ett ekonomiskt stöd. 

Vilken rätt till skolskjuts har elever i gymnasiesärskolan?
Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall ska göra en bedömning av om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts. En elev i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Detta gäller oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående gymnasiesärskola inom kommunen. Kommunen är dock inte skyldig att anordna skolskjuts för en elev som går i en fristående gymnasiesärskola om det innebär att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Rätten till skolskjuts gäller inte heller om eleven går i en annan kommuns gymnasiesärskola. Hemkommunen ska dock anordna skolskjuts även i ett sådant fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
I vissa fall kan en elev som går i en gymnasiesärskola i en annan kommun än hemkommunen och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen ha rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan under samma förutsättningar som gäller för elever som är bosatta i kommunen. Det är då skolkommunen som ska se till att skolskjuts anordnas för eleven. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.
Källor: 18 kapitlet 30 § skollagen, 18 kapitlet 31 § skollagen, 18 kapitlet 35 § skollagen.

Vad händer om jag blir sjuk under dagen och behöver åka hem?
Du kan resa på ditt skolkort till och från skolan.

Vad händer om jag har håltimme eller slutar skolan tidigare?
Du kan resa på ditt skolkort till och från skolan.

Jag har tidigare rest med mitt skolkort på fritiden, hur gör jag nu?
Vi rekommenderar periodkortet - upp till 20 som gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar.
Du kan även köpa enkelbiljetter ombord på bussen med kontanter utom i Falun och Borlänge på alla bussar kan man betala med betalkort. Enkelbiljetter kan också köpas på våra försäljningsställen, i automater, i mobilen. Ombord på bussen kan du även betala med reskassa. Läs mer på Dalatrafiks hemsida.

Jag är gymnasieelev och är berättigad till skolkort, jag går en linje med inriktning ex fotboll, Jag behöver resa till olika träningslokaler under dagen, hur gör jag?
Ditt skolkort gäller för resor till och från skolan, övriga resor bekostas av dig själv eller i vissa fall din skola eller hemkommun. Samma förutsättningar gäller dig som för dina kamrater som inte har rätt till skolkort. 

Om man behöver byta buss eller tåg på väg till/ från skolan vad händer då?
De elever som är behov av s.k. övergång kommer att ha möjlighet till detta.

Får jag använda mitt skolkort när jag som gymnasieelev har praktik s.k. API?
Skolkortet gäller för en resa mellan bostad på morgonen till den plats utbildningen drivs och hem igen vid utbildningens slut. Kortet får inte användas för fler resor än till och från bostaden.

Får man åka med tåg på skolkortet?
Alla gymnasieelever som är berättigade till skolkort kommer från och med 2019-08-19 även att kunna resa på tåg, en tågsymbol kommer att finnas på kortet.

Jag är gymnasieelev och mitt skolkort har ingen tågsymbol?
Kontakta din skola de kommer att förse ditt skolkort med en tågsymboldekal.