Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Frågor och svar om ditt skolkort

Alla nya elever som är berättigade till skolkort får i år ett nytt skolkort hemskickat. Inför varje läsår laddas sedan kortet med ett nytt läsår.

Första gången man använder sitt skolkort måste man aktivera det. Detta kan man göra i biljettmaskinen framme vid föraren på bussen, hos ett försäljningsställe eller i våra biljettautomater. Om man har tåggiltighet på sitt kort så kan man inte aktivera kortet ombord på tåget - det görs i buss, på försäljningsställe eller i biljettautomat.

Kortet är personligt och ska viseras vid varje resa. Skolkortet gäller endast för resor som görs av berättigad elev vars namn är tryckt på baksidan av skolkortet.
Glömmer eleven sitt kort hemma, tappar bort eller på annat sätt förlorar sitt skolkort står eleven själv för kostnaden för sin resa och kontaktar skolan om elev är i behov av nytt skolkort. 

Vem har rätt till skolkort?
Regler för skolkort och om du/ditt barn är berättigad till skolskjuts/skolkort i grundskolan beslutas av respektive kommun. Har du frågor om ditt/ditt barns berättigande är det kommunens skola eller skolkjutshandläggare som ska kontaktas. 

För samtliga av länets gymnasieelever gäller en resväg på 6 km eller längre mellan folkbokföringsadress och skola för att vara berättigad till skolkort och resa i befintlig trafik. 

Avståndet mäts på de gång och cykelvägar som kommun rapporterat in till NVDB:s vägdatabas.

Hur skickas korten ut 
Dalatrafik skickar endast ut skolkort till berättigade grundskoleelever i samband med ny läsårsstart.
Skolkortet skickas till folkbokföringsadressen ca en vecka innan skolstart med förutsättning att eleven är inskriven i kommunens elevregister och kommun har meddelat detta till oss innan slutet på maj. 

Tas beslut att elev är skolskjutsberättigad efter maj månad administrerar kommun själva ut dessa skolkort. Kommunerna i länet har olika tillvägagångssätt gällande detta och vi hänvisar eventuella frågor till respektive kommuns skola eller skolkjutshandläggare i er hemkommun.

Elev som fått skolkort tidigare läsår och som är fortsatt berättigad till skolkort får sitt befintliga skolkort påladdat med ny produkt innan läsårsstart.

Vad gäller from det år eleven fyller 20 år?
Elev har rätt till skolkort t.om vårtermin det år elev fyller 20 år. Efter detta skall elev rapporteras in i beställningsformuläret med ’’Upphör berättigande till skolkort’’.

Kan elev låna ut sitt skolkort?
Skolkortet får endast användas av den person det är utfärdat för. Vid missbrukning av kortet kan ditt/ditt barns skolkort och rätten till fria skolresor bli indragna. Om skolkortet används av vuxen eller icke berättigad person tar föraren eller kontrollant in skolkortet.

När är första och sista resdag för läsåret 2019-2020?
Första giltiga resdag för hösttermin är den 19 augusti 2019 och sista giltiga resdag för vårterminen är den 12 juni 2020.

Om ditt kort är trasigt eller borttappat
Om du/ditt barn förlorar sitt kort eller har ett kort som är trasigt anmäls detta till skolan. Skolan tar ut en administrativ kostnad för kortet. Frågor om eventuell kostnad och hur elev får tag på ett nytt kort hänvisas till kommunens skola eller skolkjutshandläggare. Elev med borttappat kort står själv för kostnaden för sin resa till skolan och tar där kontakt med skolan för att få ett nytt kort.

Gäller skolkortet på tåg?
Skolkort med tåggiltighet ges av säkerketsskäl främst till gymnasieelever.  Resor på både buss och tåg är endast möjligt om kortet har en tågsymbol på framsidan och om eleven har rätt till ett sådant kort . Alla skolkortsberättigade gymnasieelever har från höstterminen 2019 rätt att ha tåggiltighet på sitt skolkort.

För de elever som är i behov av resa med tåg utanför länet (t.ex. Fagersta eller Kopparberg) ska direktkontakt tas med tågbolaget för köp av pendlarkort. Dalatrafiks länskort, exempelvis Upp till 20, gäller också för resa över länsgräns till närmaste kommuncentrum eller som delbetalning till länsgräns om resan är längre.

Skolkort med tåggiltighet gäller bara ombord på Tåg i Bergslagens tåg. De gäller INTE ombord på SJ:s fjärrtåg.

Vad gäller för elever med inackorderingstillägg?
Om elev beviljats inackorderingstillägg har elev inte längre rätt till skolkort. Elev skall rapporteras in i beställningsformuläret med ’’upphör berättigande till skolkort.’’

Kan skolkortet laddas med annan typ av färdbevis?
Skolkortet får inte laddas med annat färdbevis. Vid förlust av skolkort sker ingen ersättning av annan produkt och kortet går ej att ladda med en ny läsårsbiljett.

Vad gäller vid avgiftsfri trafik?
Samtliga skolkortsberättigade elever har rätt att få ett skolkort från kommunen. 

För övriga elever som ej är berättigade och som vill resa med kollektivtrafik krävs ett resekort för fria resor alternativt mobilbiljett som elev själv införskaffar. Kontakta vår kundservice för hjälp med införskaffandet av denna typ av resekort på tfn: 0771-95 95 95 och kundservice@dalatrafik.se eller ladda ner avgiftsfri biljett via vår app Dalatrafik.

Om du flyttar
Skulle du/ditt barn avsluta sin skolgång under pågående termin och har ett skolkort ska detta meddelas till skolan. Elev skall rapporteras in med ’’upphör berättigande till skolkort’’. Är elev berättigad till skolskjuts/skolkort till och från den nya skolan införskaffas ett nytt skolkort genom den nya skolan.

Om du byter skola
Vid byte av skola avgör kommunen och skolan om elev är berättigad till skolkort.

När du ska börja på gymnasiet
Gymnasieelev har rätt att åka utan giltigt färdbevis på Dalatrafiks bussar första skoldagen vid läsårsstart. 

Ultralight-kort är ett tillfälligt färdbevis för ny elev i gymnasiet som inte har ett skolkort sedan tidigare. Kortet finns att hämta på skolan vid läsårsstart och är giltigt tills dess att ett ordinarie skolkort blivit hemskickat till berättigade elever.