Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Bälte

Gör dig själv en tjänst och använd bussbältet. Om du åker med en buss som har bälten så har du skyldighet att använda det. 

Frågor & svar  om bälten och bältesanvändning i buss 

Vilka regler gäller för användning av bälten i buss?
»Den som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda bältet«.
»Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder bilbälte.«  Ur Trafikförordningen 4 kap. 10 §.

Vilka regler gäller för stående i bussar?
En buss får ha så många stående som den är godkänd för i besiktningen, och som framgår av registreringsbeviset.

Vilken skyldighet har föraren?
»Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder bilbälte.«Ur Trafikförordningen 4 kap. 10 §.
Det innebär att föraren alltid i alla typer av busstrafik ska se till att passagerare under 15 år använder bälte om sådant finns.

Har föraren något stöd i lagen angående tillrättavisning av resenärer?
»En trafiktjänsteman får ge trafikanter och andra anvisningar eller tillsägelser som behövs för att ord­ningen eller säkerheten i trafiken skall upprätthållas.«

Kan föraren straffas?
»Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att använda bilbälte vid skolskjutsning döms till penningböter. Till samma straff döms föraren om den som färdas i fordonet är under 15 år och inte använder bilbälte eller särskild skyddsanordning när detta är föreskrivet i denna förordning och föraren uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att göra vad som får anses ankomma på honom för att se till att bälte eller skyddsanordning används.«
Ur Skolskjutsförordningen.

Det innebär att förare kan bötesfällas när det gäller skolskjuts. Förare i yrkesmässig trafik kan inte dömas till penningböter. (Trafikförordningen 14 kap. 5§) Förare i yrkesmässig trafik som omfattas av skolskjutsförordningen kan dömas till penningböter. (Skolskjutsförordningen 7§)

Kan resenären straffas?
»Passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 4 kap. 6, 9 eller 10§ eller 6 kap. 3§ döms till penningböter.« Ur Trafikförordningen.

Vem beslutar om bälten i svenska bussar i dagsläget?
I dagsläget är det kommuner, landsting, regionala kollektivmyndigheter samt andra transportköpare som kan ställa krav på att bussföretaget skall erbjuda bussar med bälten i samband med upphandling. Ett antal bussföretag, både inom beställnings- och linjetrafik har sedan några år utrustat bussarna med bälten utan att det funnits lagkrav eller specifika kundkrav.

Skall det finnas bälten ombord på bussen?
Från 1 januari 2004 finns krav på att bälten ska vara monterade i alla nyregistrerade bussar, utom bussar för stadstrafik. Bussarna ska uppfylla de EG-direktiv som anger tekniska krav på bälten, bältesinfästningar och säten.

Kan montering av bälten ske i äldre bussar?
Montering av bälten i äldre bussar kan ske om samma tekniska krav är uppfyllda som för nya bussar. Då kommer bältena att skydda passagerarna på rätt sätt.