Svenska English

Trafikförsörjningsplanen

Trafikförsörjningsplanen har varit ett dokument där Dalatrafik redovisar till ägarna hur man jobbar för att fullfölja ägarnas trafikbeställningar samt hur man skall jobba för att uppnå ägarnas mål och redovisning av måluppfyllelsen.

Sedan första januari 2012 regleras kollektivtrafiken i landet av ny en lagstiftning (Lagen om
regional kollektivtrafik SFS 2010:1065) som säger att varje län ska inrättas en Regional kollektivtrafikmyndighet som tar över ansvaret för kollektivtrafiken i länen. I Dalarna har Region Dalarna beslutats vara den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. De har utarbetat ett Regionalt trafikförsörjningsprogram som ligger till grund för en omfattande trafikupphandling som Dalatrafik genomför under 2014, med trafikstart 1 juli 2016.

Dalatrafik kommer att tills vidare upprätta en årlig trafikförsörjningsplan. Planen föregås av samråd med och därefter en skriftlig trafikbeställning från kommunerna och Landstinget Dalarna. Trafikförsörjningsplanen är nu ett dokument där Dalatrafik redovisar till Region Dalarna hur den kommande trafiken skall utföras och därtill den budgeterade kostnaden

Trafikförsörjningsplanen för 2017